Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady XXIX sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji rady gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji rady gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie gminy.
  • debata nad raportem o stanie gminy,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta.
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2021 rok,
  • informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie z wykonania budżetu za 2021 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie,
  • ustalenia wysokości diet przysługujących Przewodniczącemu i radnym Rady Gminy Łabunie,
  • określenia zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabunie na rok szkolny 2022/2023,
  • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  • zmiany uchwały Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Łabunie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie,
  • zawarcia porozumienia międzygminnego przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu przeglądu obszaru i granicy aglomeracji Zamość,
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/208/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma