Sprawozdanie z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021 – 2027

Wójt Gminy Łabunie przedstawia sprawozdanie z przebiegu konsultacji oraz projekt strategii.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu rozpoczęły się w dniu 15 listopada 2021 r. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbyło się w dniu 17 listopada 2021 r. spotkanie konsultacyjne (stacjonarne) w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027. Konsultacje społeczne skierowane zostały do wszystkich zainteresowanych. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 przesłany został również do sąsiednich Gmin oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu zaopiniowania. Uwagi i propozycje zmian przedstawione na formularzach zgłaszania uwag do projektu strategii zostały uwzględnione w zaktualizowanym projekcie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027.