PESEL dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu wojny, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łabunie (pok. nr 3) w godz. 7 – 15. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 84 611 60 15.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin dołączają fotografię biometryczną (kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji naturalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL).

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL od osoby, której wniosek dotyczy pobierane są odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osób, które nie ukończyły 12 lat a także od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców lub od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Potwierdzenie tożsamości dokonywane jest na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

Kopię dokumentu na podstawie, którego dokonano ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Osoby, którym już został nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców) aby mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy będą musiały zgłosić się ponownie do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

Złożenie wniosku o nadanie PESEL jest bezpłatne.